ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1) İş bu bilgilendirme formunun konusu satılması taraflar arasında planlanan mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ve kısaca temel nitelikleri ve ödeme şeklinin belirlenmesi ve ALICI’nın sözleşmenin temel ve kanunen zorunlu unsurları hakkında bilgilendirilmesinden ibarettir.


Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Kargo Ücreti:


2) 
Paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

3) Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk firmamıza aittir.

4) Alıcının; hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı var olup cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Alıcı’nın Yurtiçi Kargo firması ile gönderdiği malı Satıcı; sözleşme konusu malı yasal süresi içerisinde ve gerekli prosedürlere riayet edilmesi kaydıyla geri alacak ve Alıcı’nın yapmış olduğu ödemeleri aynı ödeme kanalıyla iade edecektir. Firmamızın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, tüketici cayma hakkını kullanmak için ondört günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. 14 günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. 

Alıcı; cayma bildirimini aşağıdaki kanallardan birine yapacaktır:

•  Adres: Levent 199, Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/ İstanbul Türkiye

•  Faks Numarası: 0212 4220320

•  Elektronik Posta: tac@zorlu.com

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

•  Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

•  Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

•  Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

•  Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 


5) Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir. 

6) İş bu "Bilgilendirme Formunda" belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütlerin geçerlik süresi 30 gündür.

7) Sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen ürün olarak, satışa arz ettiğimiz ürünümüz yoktur.

8) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olarak satışa arz ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak herhangi bir satış şeklimiz bulunmamaktadır.

9) Ürünler ile ilgili şikâyet ve itirazlarınız konusunda başvurularınızı6502 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun’un 68. v.d. maddeleri uyarınca Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal
sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki il /ilçe tüketici hakem
heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilirsiniz. Belirlenen parasal sınırın altında kalan
uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti’nin vereceği kararlar tarafları bağlar ve İcra ve İflas
Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Parasal sınırın
üzerinde kalan uyuşmazlıklarda ise hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

10) Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir
başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka
Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

11) Alıcının temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları hususunda, Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan
borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın
edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz
konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir.
Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak
addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin
feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

12) KAMPANYALAR

Aşağıda yer alan kampanyalardan herhangi birinden faydalanmanız halinde aşağıdaki koşul ve şartlar geçerli olacaktır:

{Campaigns}


SATICI:

Ünvanı: ZORLUTEKS TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş.

Adresi: Levent 199, Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/ İstanbul Türkiye

Telefon: 0212 456 20 00

Fax: 0212 422 03 20

Mersis Numarası: 44 24 95 79 83 19 96 00

 

ALICI:

Adı/soyadı/Ünvanı: 
Adresi: 
Telefon: 
Email: